Hizmetlerimiz / 05 Plastik Cerrahi

Lazer Liposuction

 

Günümüzde lazer yardml liposuction ilemi için gelitirilen  lazer cihazlar,  lipolizi yani ya parçalanmasn salamak ve ayn zamanda oluan potansiyel boluun hzla iyilemesi ve cilt kalitesinin artmas açsndan lazer ile cilt sklatrmas yapmak mümkündür.
 
 
Lazer Lipoliz Mekanizmas Nedir?
Lazer Lipoliz yönteminde, lazer enerjisinin ya dokusu içerisine bir fiberoptik araclyla gönderilip; parçalanmas ve hasarlanmas esasna dayanr. Fototermal etki ile seçici olarak ya hücre zarnda hasar oluturularak, yalarn parçalanmas ve çallan alandan kalc olarak yok edilmesi söz konusudur. Sadece cilt altnda biriken ya yok etmekle kalmaz ayn zamanda ciltteki kollajen üretimini artrarak cildin daha gergin ve genç görünmesini de salar.
 
Teknik olarak bakldnda; Lazer Lipoliz ileminin uyguland bölgede temel olarak 3 etkisi vardr. Lazer Lipolizde lazer nn kanülden çkt bölgedeki Fotomekanik etki sonucu bu bölgedeki ya hücrelerinin zar bütünlüü bozulur. Hücrelerin içerdii ya , hücreler aras alana akar. Bu düük viskoziteli içerik istenirse vücudun doal yollardan dar atmas için o bölgede braklabilir yada ince bir kanül yardmyla düük bir basnçla emilerek dar alnabilir. Fotomekanik etkinin olutuu alann hemen dndaki alanda Fototermal etki ile bu bölgedeki ince damarlarda koagülasyona (phtlama) neden olur. Bu etki sonucu ilem srasnda yada sonrasnda kanama görülmesi engellenerek uygulama sonrasnda morarma olmamas salanr. Fototermal etkinin olutuu alann hemen dnda kalan alanda ise Fotostimülasyon etkisi yaratr. Bu etkinin görüldüü alanlarda ise kollajen sentezi uyarlarak yeni ba dokusu oluumu salanm olur. Bu etki sonucunda uygulama yaplan ciltte belirgin bir toparlanma ve gerilme elde edilir.
 
 
Lazer Liposuction Hangi Bölgelere Uygulanabilir?
Lazer liposuction, vücutta yan olduu her bölgeye uygulanabilmektedir. Karn, bel, srt, basen, bacaklar, diz çevresi, boyun, kollar uygulama yaplabilen yerlerdir.
 
Lazer Lipoliz ve Lazer Liposuction arasndaki farklar nelerdir?
Lazer lipolizde, klasik liposuctiondaki gibi ya hücreleri vakum yardmyla emilmez. Bu anlamda az ve orta derecede kontür bozukluu yaratan bölgelerde sadece ya hücrelerini lazer yardmyla parçalamak yeterlidir. Parçalanan ya hücreleri lenfatik dolam yardmyla vücuttan uzaklatrlacak, bölge yaplan lipolizin miktarna göre 1-3 ay içinde vücutta ekillenme ortaya çkacaktr.
Lazer liposuction da ise, lazer yardmyla parçalanan ya hücreleri, vakum eliinde vücuttan uzaklatrlr. Yaplma nedeni çallan alanda daha fazla ya birikimi ve ekil bozukluu olmasdr.
Her iki ilemde de, lazer ile cilt sklatrma ilemi yaplarak, iyileme ve vücut ekillendirme süreci hzlandrlr.
 
Lazer ile Cilt Sklatrma Nedir?
ekil bozukluu ve ya ya birikimi olan vücut bölgesinde, cilt alt kollajen ve elastin liflerinin fototermal etki ile tetiklenerek; seans annda %30 kadar ksalmasn salar. Takibinde 6 ay süren, kollajen ve elastin liflerinde yeniden yaplanma ve yeni liflerin saysnda art meydana gelir. Sonuç olarak ciltteki sarkma ve düzensizlik giderilmektedir. Kiinin problemine yönelik olarak, cildin sarkma derecesi çou zaman tek seansta giderilmekte, ancak daha ileri dereceli olgularda 6-8 ay sonra yaplacak ek bir seans ile toparlanma derecesi arttrlmaktadr.
 
 Bu lemin Avantajlar Nelerdir?
Laser liposuction‘n pek çok avantaj bulunmaktadr. lem srasnda hemen hemen hiç kanama olmamakta, ya hücrelerinin zar lazer ile tahrip edilerek içlerinde bulunana depo yalarn svlap akmas salanmaktadr. Bu da ilem sonras morluk olmayaca ve ya çok az miktarda olabilecei anlamna gelmektedir.  Ayrca sadece ya hücrelerini etkiledii için etraf dokulara, damar ve sinirlere zarar vermemektedir.
stenilen bölgeden ya almay daha homojen (eit dalml) bir hale getiren laser liposuction uygulamas, bu özellii itibariyle yüzey düzensizliklerinin olumasn da engeller.
Laser liposuction ileminin 1. evresinde ya hücreleri parçalanmakta; 2. evresinde cilalt dokular termal etki ile uyarlarak sklatrlmaktadr. Uygulama esnasnda dahi kollajen lifleri %30 oranna kadar ksalmakta, uygulama sonrasnda 6 ay bu etki artarak devam etmektedir. Sonuç olarak ya aldrma ve cilt sklamas ayn anda tek seansta elde edilebilmektedir. Bu özellii ile laser liposuction dier tekniklere üstünlük gösterir.
 
Lazer Lipoliz ve liposuction Adaylar:
1) Bir veya birkaç bölgesinde az veya orta düzeyde ya fazlal
2) Boyun ve yüz cildinde geveklik ve çene altnda yalanma ve sarkma
3) Kol içinde yalanma ve ciltte geveklik
4) Bacak içinde yalanma ve ciltte geveklik
5) Erkekte meme büyümesi – jinekomasti- operasyonlarnda
6) Koltukalt terlemesinin kalc olarak giderilmesinde kullanlmaktadr.
 
Lazer Liposuction Nasl Bir Anestezi le Uygulanlr?
Çok küçük alanlar lokal anestezi ile, daha geni alanlar lokal anestezi ve sedasyon desteiyle yaplmaktadr. Dolaysyla hasta uygulamadan sonra hemen gidebilir ve normal hayatna geri dönebilir.
 
Lazer Liposuction Sonrasnda Neler Görünür?
Operasyon sonrasnda genellikle ar hemen hemen hiç ya da minimal olmaktadr. Minimal arlar ar kesiciler ile geçebilecek düzeydedir. Morluk hemen hemen hiç olmamaktadr. Lazer liposuction ameliyat sonrasnda ilik olabilmekte, bu ilik 15-20 gün aralndan kendiliinden yok olmaktadr. Vücudun ekli 1 ay sonra kendini gösterir, 3.ayda daha iyi bir hal alr, son halini almas 6 ay sürmektedir. Operasyondan sonra yaklak 20 gün korse kullanmak yeterli olmaktadr.